Ειρήνη Μπαλτά

Ειρήνη Μπαλτά
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Η Ειρήνη Μπαλτά εργάζεται ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ). Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (POETICON++/FP7-ICT, POETICON/FP7-ICT, Interreg, Μελέτες Ιδρύματος Λάτση), με κύριους ερευνητικούς άξονες τη θεμελίωση σημασιολογικών λεξικών, τη διαλεκτική σχέση εικόνας και γλώσσας, την αποσαφήνιση και επαγωγή λεξικών εννοιών, την ανάκτηση πληροφορίας, τη μηχανική μετάφραση. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει ένα αλγόριθμο αναγνώρισης "γνωστικά σημαντικών λέξεων" για χρήση σε μετρικές σημασιολογικής ομοιότητας, συλλογιστική σε ρομποτικές εφαρμογές κτλ.

Δημοσιεύσεις

Books

Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. . (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf

Conference Papers

Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , & Karakatsiotis, G. . (2011). Embodied Language Processing: A New Generation of Language Technology. Στο Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents. http://www.csri.gr/files/publications/EmboLa-pastra.pdf
Pastra, K. , Dimitrakis, P. , Balta, E. , & Karakatsiotis, G. . (2010). PRAXICON and its language-related modules. Στο Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial intelligence (SETN) (σσ 27–32). http://www.csri.gr/files/publications/SETN10-pastra.pdf
Pastra, K. , & Balta, E. . (2009). A text-based search interface for Multimedia Dialectics. Στο Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations Session (σσ 53–56). Association for Computational Linguistics. http://www.csri.gr/files/publications/EACL09-pastra.pdf
Piperidis, S. , Dimitrakis, P. , & Balta, E. . (2007). Lexical transfer selection using annotated parallel corpora. Στο N. Nicolov, Bontcheva, K. , Angelova, G. , & Mitkov, R. , Recent Advances in Natural Language Processing IV (σσ 227–236). J. Benjamins Pub. Co; 1999. http://www.csri.gr/files/publications/RANLP05-balta.pdf

Audiovisual

Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. . (2015). COSMOROE Language-Visual Element Parallel Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. . (2015). COSMOROE Annotated Data Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR