Παναγιώτης Δημητράκης

Παναγιώτης Δημητράκης
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

O Παναγιώτης Δημητράκης είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας. Κατέχει τίτλο σπουδών στα Μαθηματικά ( Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ).  Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ( POETICON ++ / FP7-ICT, POETICON / FP7-ICT, Interreg, Μελέτες  Ιδρύματος Λάτση) στα οποία εργάστηκε σε θέματα ενσώματης ανάλυσης γλώσσας, εξόρυξης γλωσσικών και πολυτροπικών δεδομένων και μηχανικής μετάφρασης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει μια γνωσιακή μετρική σημασιολογικής ομοιότητας, έναν ενσώματο αναλυτή γλώσσας, καθώς και ρομποτικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων της κατανόησης οπτικών σκηνών και της διάδρασης ανθρώπου-ρομπότ μέσω γλώσσας, για τις ανάγκες του έργου POETICON++.

 

Δημοσιεύσεις

Books

Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. . (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf

Journal Papers

Conference Papers

Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. . (2014). Acquisition of object knowledge through Exploratory Acts. Στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF).
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , & Karakatsiotis, G. . (2011). Embodied Language Processing: A New Generation of Language Technology. Στο Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents. http://www.csri.gr/files/publications/EmboLa-pastra.pdf
Pastra, K. , Dimitrakis, P. , Balta, E. , & Karakatsiotis, G. . (2010). PRAXICON and its language-related modules. Στο Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial intelligence (SETN) (σσ 27–32). http://www.csri.gr/files/publications/SETN10-pastra.pdf
Piperidis, S. , Dimitrakis, P. , & Balta, E. . (2007). Lexical transfer selection using annotated parallel corpora. Στο N. Nicolov, Bontcheva, K. , Angelova, G. , & Mitkov, R. , Recent Advances in Natural Language Processing IV (σσ 227–236). J. Benjamins Pub. Co; 1999. http://www.csri.gr/files/publications/RANLP05-balta.pdf

Audiovisual

Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. . (2015). COSMOROE Language-Visual Element Parallel Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. . (2015). COSMOROE Annotated Data Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR